ภาษาไทย

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โฮป รีแฮฟ แอนด์ เนอร์ส ซิ่งโฮม เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฟื้นฟูและพักฟื้นผู้ป่วย โดยให้บริการทางด้านการดูแลผู้สูงอายุทั่วไปที่ติดเตียงและไม่ติดเตียง ผู้ป่วยที่ต้องการ การพักฟื้น ผู้ป่าวอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง หรือคนไข้ที่ต้องการฝึกการทำกายภาพบำบัด โดยมีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ คอยดูอย่างใกล้ชิดและมีคลินิกกายภาพบำบัด อยู่ภายในศูนย์ดูแล

ศูนย์ฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke rehabilitation)

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke คือ ภาวะสมองขาดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันหรือมีเลือดออกในสมอง หรืออาการเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ ทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้สมองตาย ผู้ป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์ทันที การรักษาอย่างรีบด่วนเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะช่วยลดความรุนแรงจากภาวะสมองตาย และรวมถึงลดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ และยังป้องกันความพิการและทุพพลภาพที่จะเกิดขึ้น


การฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองใช้เวลานานเท่าไหร่ ?
    การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะใช้ระยะเวลาในฟื้นฟูแตกต่างกัน ตามอาการการ รวมถึงตำแหน่งที่เกิดโรค โดยจะใช้เวลาฟื้นฟูสมองและร่างกาย (Golden Period) ไม่เกิน 3 – 6 เดือนแรก หากผู้ป่วยได้รับการฝึกและดูแลอย่างถูกต้อง สมองจะพัฒนาและแสดงศักยภาพได้ไวขึ้น ผ่าน 6 เดือนไปแล้ว ก็ยังสามารถฝึกอย่างต่อเนื่องได้เรื่อย ๆ

 อาการของโรคหลอดเลือดสมอง มีอะไรบ้าง?
– มีอาการชาครึ่งซีก
– อ่อนแรงและหน้าเบี้ยว หรือมีอาการแขนขาอ่อนแรงร่วมด้วย พูดลำบาก หรือฟังไม่เข้าใจ
– เวียนศีรษะ การทรงตัวไม่ดี เดินเซ กลืนลำบาก ปวดศีรษะ (บางครั้งจะมีอาการปวดศีรษะรุนแรง) 
– พูดไม่ออก หรือไม่เข้าใจ หรือพูดไม่ชัด ทันทีทันใด
– ตาข้างใดข้างหนึ่งมัว หรือมองไม่เห็น เห็นภาพซ้อน หรือมีอาการคล้ายม่านบังตาที่เป็นฉับพลัน
– ปวดศีรษะรุนแรงฉับพลัน ชนิดไม่เคยเป็นมาก่อน
– งุนงง เวียนศีรษะ หรือเสียการทรงตัว เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดร่วมกับอาการอื่นๆ ข้างต้น

 เป้าหมายในการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 – เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปดำเนินชีวิตและทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ
 – เพื่อให้สมองได้เรียนรู้ จดจำได้ง่ายขึ้น
 – เพื่อให้ผู้ป่วยดึงศักยภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่
 – เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียง
 – เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดการพิการซ้ำซ้อนเกิดขึ้นอีก

การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามเดิมการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แบ่งได้เป็น 3 ระยะคือ
1. ระยะเฉียบพลัน
2. ระยะฟื้นตัว
3. ระยะทรงตัว”
ระยะเฉียบพลัน คือ ระยะ 1-3 สัปดาห์หลังจากมีอาการป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง การบำบัดฟื้นฟูในช่วงนี้ จะเริ่มในขณะที่ผู้ป่วยยังนอนอยู่บนเตียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะป้องกันการหดตัวของกล้ามเนื้อและการยึดติดของข้อต่อ ก่อนที่จะทำการบำบัดฟื้นฟู ผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองจากแพทย์ เพื่อประเมินระดับการรับรู้ อาการอ่อนแรง อาการชา และระดับการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆก่อน โดยจะกำหนดเป้าหมายในการฟื้นฟู และให้การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วย
ระยะฟื้นตัว  คือ ระยะ 3-6 เดือนหลังจากมีอาการป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง อาการของผู้ป่วยในช่วงนี้จะเริ่มทรงตัว และสามารถนั่งเป็นเวลานานๆได้ จึงจะเริ่มทำการบำบัดหรือกายภาพบำบัดเฉพาะ โดยจะทำการบำบัดฟื้นฟูตามแผนการฟื้นฟูที่กำหนดไว้ให้กับผู้ป่วยแต่ละราย
ระยะทรงตัว คือ ระยะที่พ้นจากระยะฟื้นตัวไปแล้ว โดยทั่วไปผู้ป่วยแต่ละรายจะมีการฟื้นฟูที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงแรกใหแต่ในทางตรงกันข้าม หากสมรรถนะใดไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติได้ในช่วงนี้ ก็มีโอกาสสูงที่อาการบกพร่องพิการนั้นจะเหลือติดตัวไปตลอดชีวิต    ระยะทรงตัว จึงเป็นระยะที่ผู้ป่วยจะต้องทำการบำบัดอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้สูญเสียสมรรถนะที่ฟื้นฟูมาได้แล้วนั้นไปอีก เพื่อรักษาสมรรถภาพนั้นๆ ให้คงอยู่ตลอดไป