ภาษาไทย

ดูแลและพักฟื้นผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

ดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดอันเนื่องมาจากการได้รับอุบัติเหตุ หรือการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคต่างๆ สิ่งสำคัญที่ท่านต้องคำนึงถึง คือ การดูแลแผลผ่าตัด การพักฟื้นของร่างกายรวมทั้งสภาพจิตใจหลังเข้ารับการผ่าตัด 

ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในห้องพักฟื้นโดยมีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย  ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ให้ผู้ป่วยมีความสุขสบาย ไม่มีอาการปวดหรืออาการปวดทุเลาลง

  • ฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
  • ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  • ดูแลทำความสะอาดแผลผ่าตัดและป้องกันการติดเชื้อ
  • ทำกิจกรรมการบริหารร่างกายเพื่อกระตุ้นความเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมในค่าบริการ
1. ค่ายา และ เวชภัณฑ์ต่างๆ
2. ค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หากผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้
3. ค่าพยาบาลพิเศษ และ เจ้าหน้าที่เฝ้าไข้
4. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 

เอกสารที่ต้องใช้ในวันเข้าพัก
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าพัก
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้าพัก
3. ประวัติการรักษา (กรณีที่อยู่ที่บ้าน)
4.ใบสรุปอาการ (กรณีที่อยู่โรงพยาบาล)
5. กรอกข้อมูลในใบสมัครอย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการดูแลและบริการอย่างถูกต้องตามอาการ

สำหรับญาติ
1. สำเนาบัตรประชาชนของญาติผู้รับผิดชอบหลัก
2. สำเนาทะเบียนบ้านของญาติผู้รับผิดชอบหลัก
3. กรอกข้อมูลในใบสมัครอย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการดูแล และ การส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน